szkolenie.jpg
Doradcy
stowarzyszeni w ESD ADR prowadzą konsultacje dla  Nadawców, Przewoźników i Odbiorców towarów niebezpiecznych , w zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności wg  przepisów ADR.
   Czytaj więcej...

Działając w dobrze rozumianym interesie podmiotów wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych oraz związany z tym przewozem załadunek bądź rozładunek tych towarów, z uwagi na możliwe konsekwencje wynikające z naruszenia obowiązujących przepisów /wskazane poniżej/, zapraszamy na konsultacje w zakresie ADR.
 
Art.107 ust.1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz. 1367 , ze zm. w Dz.U. z 2011 r. Nr 244, poz. 1454) - "Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub przepisów wiążących RP umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200zł. do 10.000zł."
Ust.2. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do ustawy.
Zgodnie z art.110 w/w ustawy - "Nakładając karę pieniężną, o której mowa w art.107 ust.1, na podmiot wykonujący przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, stosuje się ograniczenia dla sumy kar nałożonych w wyniku kontroli drogowej lub w przedsiębiorstwie, określone w rozdziale 11 ustawy z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym" /Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz.874/ - (odpowiednio max. 10.000zł. lub max. od 15.000zł. do 40.000zł.)
  
    
Adresaci konsultacji:
Właściciele - Dyrektorzy Firm (Nadawcy - Przewoźnicy - Odbiorcy towarów niebezpiecznych wg ADR) lub ich przedstawiciele (Właściciele i dyrektorzy firm transportowych, członkowie władz osób prawnych będących przedsiębiorcami
oraz przedsiębiorcy wykonujący przewozy drogowe towarów niebezpiecznych lub związany z tymi przewozami załadunek albo rozładunek).

Cel i zakres:
Uzyskanie bądź aktualizacja podstawowej wiedzy na temat obowiązków i odpowiedzialności przedsiębiorców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz związanego z nim załadunku lub rozładunku.

Uczestnicy konsultacji uzyskają m.in.:
* odpowiedź na pytanie - czy i kiedy można przewozić towary niebezpieczne nie spełniając wymogów umowy ADR, np.: nie znakując pojazdu, nie wymagając od kierowcy specjalistycznego przeszkolenia ADR, itp.
* informacje dotyczące obowiązku sporządzania sprawozdania rocznego i wyznaczenia doradcy
* możliwość współpracy z doradcami ADR (zakres konsultacji - poniżej)

Prowadzący:
Doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, posiadający państwowe uprawnienia, doświadczeni wykładowcy i konsultanci, praktycy

Miejsce i termin:
Do uzgodnienia

Czas trwania:
Do uzgodnienia

Odpłatność:
Odpłatność i forma płatności do uzgodnienia

Zgłoszenie udziału:
Zainteresowanych prosimy o kontaktowanie się z DORADCAMI wybranymi z załączonej listy Doradców ADR - członków ESD ADR   21_2Lista_Doradcow_ADR_RID.pdf 21_2Lista_Doradcow_ADR_RID.pdf (118.87 KB)

Zakres konsultacji
OBOWIĄZKI  NADAWCY,  PRZEWOŹNIKA  I  ODBIORCY  TOWARÓW  NIEBEZPIECZNYCH W  ŚWIETLE  EUROPEJSKIEJ UMOWY  ADR  I  PRZEPISÓW  POLSKICH.
1. Podstawowe przepisy i pojęcia (definicje).
2. Adresaci umowy ADR (uczestnicy przewozu, inne podmioty)  
3. Obowiązki przedsiębiorcy lub innego podmiotu/ uczestnika przewozu, tj.
* nadawcy ,
* przewoźnika ,
* odbiorcy
      m.in.:
      a)   obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa
           w transporcie towarów niebezpiecznych - rola doradcy
      b)  obowiązek zgłoszenia przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
      c)  obowiązek sprawozdawczości rocznej i wypadkowej. 
4. Wyłączenia z przepisów ADR przy przewozie towarów niebezpiecznych
5. Odpowiedzialność przedsiębiorcy, pracowników, doradcy - kary
6. Nadzór i kontrola w przedsiębiorstwie i na drogach, lista kontrolna
7. Ochrona towarów niebezpiecznych
8. Bezpieczeństwo w tunelach

 

szkolenie.gif

 
 
48 godz. angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i innych języków europejskich wg zamówienia, dla 6  ÷ 10 osobowych grup: kierowców ; przewoźników ; doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych ; pracowników firm związanych z transportem międzynarodowym ; i.t.d.
  Czytaj więcej...