TRANSPORT DROGOWY

ADR 2021
ADR 2021 Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ADR applicable as from 1 January 2021

Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r.
Dz. U. 2021 poz. 874

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
Dz. U. 1975 nr 35 poz. 189

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
Dz. U. 2011 nr 227, poz. 1367 wraz z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
Dz. U. 2012 poz. 966

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
Dz.U. z 2015 r. poz. 718

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
Dz. U. 2012 poz. 619

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
Dz.U. 2020 poz. 1653

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
Dz.U. 2016 poz. 315

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
Dz.U. 2019 poz. 2383

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych
Dz. U. 2012 poz. 436

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych
Dz. U. 2012 poz. 483

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli
Dz.U. 2019 poz. 2302

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne
Dz. U. 2012 poz. 1293

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne
Dz. U. 2012 poz. 1364

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne
Dz.U. 2020 poz. 1726

WŁAŚCIWA WŁADZA

Ministerstwo Infrastruktury
www.gov.pl/web/infrastruktura

Główny Inspektor Transportu Drogowego 
www.gitd.gov.pl

Transportowy Dozór Techniczny
 www.tdt.pl

Urząd Dozoru Technicznego 
www.udt.gov.pl

Państwowa Agencja Atomistyki
www.paa.gov.pl

Instytut Przemysłu Organicznego
www.ipo.lukasiewicz.gov.pl

Centralny Ośrodek Rozwoju Opakowań 
www.cobro.org.pl

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
www.ibwch.lodz.pl

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
www.witi.wroc.pl

Instytut Mechaniki Precyzyjnej  
www.imp.edu.pl