WYDARZENIA

ESD ADR
ESD-ADR zostało założone w Gorzowie Wkp. 13 grudnia 2003 r. z inicjatywy Tadeusza Horoszkiewicza oraz Ryszarda Antoniaka.
Po zdobyciu uprawnień doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, nasi koledzy postanowili połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką. To właśnie wtedy określili główne kierunki działania stowarzyszenia:
– nawiązanie oraz rozwijanie współpracy pomiędzy doradcami,
– tworzenie forum wymiany informacji dotyczących krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych oraz obowiązków doradcy,
– podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia w dziedzinie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych według zasad wynikających z Umowy ADR.
Ich cele i założenia pozostały niezmienne od 17 lat, dlatego Zarząd Główny Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR, składa wyrazy uznania oraz podziękowania za wsparcie, zaangażowanie i pomoc przy utrzymywaniu tego kierunku.
Polska przystąpiła do umowy wielostronnej M330 zapewniając możliwość przedłużenia terminu ważności zaświadczenia przeszkolenia kierowców ADR oraz świadectwa doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych do 28 lutego 2021r.Umowa dotyczy tych zaświadczeń i świadectw, których termin ważności wygasł/ wygasa między 1 marca 2020r. a 1 lutego 2021r. Umowa obowiązuje do 1 marca 2021r.
W dniu 07-10-2020 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne rozporządzenie weszło w życie 22-10-2020 r.