historia

Początki

W grudniu 2003 r. odbyło się zebranie założycielskie Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR.

założyciele ESD ADR
założyciele ESD ADR

Od lewej (stoją): Andrzej Matuszewski , Jerzy Szewczyk , [Andrzej Wankowski] , Ryszard Antoniak, Ryszard Bartz, Monika Czerniejewska, Stanisław Gortat, [Jerzy Kozłowski], Jerzy Juchniewicz, Wojciech Ciemniejewski, Tadeusz Pietrucki, Maria Elżbieta Pawłowska
Od lewej (siedzą): Tadeusz Horoszkiewicz, Leszek Antoni Gnitecki, Jerzy Dąbrowski, Tadeusz Pietrzak

Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR zostało w kwietniu 2004 roku wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000202679

Władze (I kadencja 2003-2008)

Prezes – dr inż. Tadeusz Horoszkiewicz
W-ce Prezes – inż. Ryszard Antoniak
Skarbnik – inż. Wojciech Ciemniejewski
Sekretarz – mgr Monika Czerniejewska
Członek – mgr inż. Jerzy Szewczyk
Członek – inż. Stanisław Gortat

Władze (II kadencja 2008-2013)

Prezes – mgr Olga Juchniewicz
W-ce Prezes – dr inż. Tadeusz Horoszkiewicz
W-ce Prezes – inż. Ryszard Antoniak
Skarbnik – inż. Wojciech Ciemniejewski
Sekretarz – mgr Joanna Bartz
Członek – mgr Monika Czerniejewska

Władze (III kadencja 2013-2018)

dr inż. Tadeusz Horoszkiewicz – Prezes
dr inż. Krzysztof Grzegorczyk – Wiceprezes
inż. Ryszard Antoniak – Wiceprezes
inż. Wojciech Ciemniejewski – Skarbnik
mgr Joanna Bartz – Sekretarz
inż. Stanisław Nowak – Członek02.04.2005r.

I Seminarium ESD ADR w Gorzowie Wlkp. nt. „ADR 2005-2007 SECURITY”
(Wykładowca – Krzysztof Grzegorczyk)
Udział wzięło 69 osób (Doradcy ADR, Inspektorzy ITD oraz PIP, przedsiębiorcy)


01-2.06.2005r.

Udział w VI Forum Polsko-Niemieckim nt. „Przewóz towarów niebezpiecznych”
zorganizowanym w Łagowie przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, i wygłoszenie referatów przez Prezesa
i Wiceprezesa ESD ADR nt. „Odpady- transport ADR” oraz „Doradca ADR a bezpieczeństwo w przewozie drogowym, załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych”


04.06.2005r.

II Seminarium ESD ADR w Gorzowie Wlkp. nt. „ADR 2005-2007 ZMIANY”(Wykładowca Krzysztof Grzegorczyk)wraz z prezentacją nowoczesnego pojazdu VOLVO do przewozu paliw i praktycznych programów komputerowych firmy DGSA-Serwis dotyczących ADR Udział wzięło 65 osób (Doradcy ADR, Inspektorzy ITD, przedsiębiorcy)


20.06.2005r.

Udział Prezesa i Wiceprezesa ESD ADR w posiedzeniu Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Lubuskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.


07-08.10.2005r.

III Seminarium ESD ADR w Łagowie nt. „ADR MAŁO ZNANY” wraz z warsztatami pt. „Techniki prezentacyjne” (prowadzący – Krzysztof Grzegorczyk) oraz prezentacją programów komputerowych dot. ADR (Michał Kokociński – DGSA Serwis).Udział wzięło 60 osób (Doradcy ADR, Inspektorzy ITD oraz PIP, przedsiębiorcy)


20.10.2005r. Słubice/Frankfurt n. Odrą

Udział w 19 Międzynarodowych Wschodnio-brandenburskich Rozmowach Transportowych (19. Internationale Ostbrandenburger Verkehrsgespräche) nt.: „Stan i perspektywy transgranicznej współpracy w dziedzinie gospodarki odpadami “ (Stand und Perspektiven der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft), zorganizowanych przez Frankfurcki Instytut Logistyki Ekologicznej i Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową Gorzów Wlkp. w Collegium Polonicum w Słubicach.Referenci:  dr inż. Tadeusz Horoszkiewicz i inż. Ryszard Antoniak (Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR) – „Transport odpadów w/g ADR


29.12.2005r. Gorzów Wlkp

Narada Zarządu Głównego ESD ADR z udziałem przedstawiciela MTiB z Warszawy p. Krzysztofa Grzegorczyka , Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego p. Franciszka Masiuka i Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji w Gorzowie Wlkp. p. Michała Frąckowiaka, oraz przedstawicieli instytucji i firm związanych z problematyką ADR. Narada poświęcona była różnym aspektom wynikającym ze zmian w przepisach Umowy ADR i przepisach krajowych oraz zadaniom, obowiązkom i odpowiedzialności Doradcy ADR w kontekście nowych uregulowań prawnych.


15.03.2006r.

IV Seminarium nt.: ”Gazy – opakowania, badania, transport, bezpieczeństwo” zorganizowane wspólnie przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT oraz Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR, w siedzibie Oddziału UDT w Gorzowie Wlkp.
 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa przewozu drogowego gazów omówił p. Krzysztof Grzegorczyk , natomiast wymagania dotyczące transportowych urządzeń ciśnieniowych ze szczególnym uwzględnieniem butli i wiązek butli omówił p. Marek Barnaś z UDT-CERT W-wa. Seminarium adresowane było głównie do osób zajmujących się przewozem i dystrybucją gazów oraz badaniami opakowań. Udział w seminarium wzięło 35 osób. Gościem specjalnym był Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego p. Franciszek Masiuk.


16.05.2006r.

Porozumienie o współpracy Inspekcji Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. i Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR w dziedzinie bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wg ADR , podpisane uroczyście przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego  p. Franciszka Masiuka oraz Prezesa Zarządu Głównego ESD ADR p. Tadeusza Horoszkiewicza, podczas posiedzenia Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy LWITD w Gorzowie Wlkp. w obecności regionalnych mediów.


4-5.06.2006r.

V Seminarium „ADR 2007” w Łagowie , połączone z dwudniową prezentacją ciągnika siodłowego nowej generacji VOLVO FM przystosowanego do przewozu ładunków niebezpiecznych.
Wykładowcy omówili następujące zagadnienia:
Krzysztof Grzegorczyk – „Zmiany dotyczące warunków przewozu towarów niebezpiecznych, w tym: wyłączeń, bezpieczeństwa w tunelach drogowych i w dokumentacji”
Bolesław Hancyk – „Zmiany w klasyfikacji i pakowaniu towarów niebezpiecznych oraz w przewozie odpadów”
Joanna Michniak – „Tachografy cyfrowe”
Jacek Fiuk – najnowsze propozycje i rozwiązania firmy VOLVO Polska

W trakcie seminarium odbyło się także  pierwsze,  ważne  spotkanie  robocze  władz ESD ADR  i Stowarzyszenia DGSA, w którym uczestniczyli:
Tadeusz Horoszkiewicz – Prezes i Ryszard Antoniak – Wiceprezes ESD ADR  oraz Marian Markiewicz – Prezes  i  Norbert Świderek – Skarbnik Stowarzyszenia DGSA
Podczas spotkania uzgodniono co następuje:

  • nadrzędną zasadą w działalności obu Stowarzyszeń jest wola współpracy i współdziałania w istotnych sprawach dotyczących doradców i bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych;
  • przewiduje się znaczące korzyści z koordynacji najważniejszych działań merytorycznych i organizacyjnych dotyczących np.: tematów i terminów konferencji/seminariów,  reprezentacji w instytucjach państwowych, obrony interesów doradców, itp..;
  • przewiduje się wykorzystanie posiadanych  stron www. do informacji  o swoich Stowarzyszeniach

13.06.2006r.

Jakość bez granic – współpraca gospodarcza w regionie przygranicznym Polski i Niemiec.
Tadeusz Horoszkiewicz i Ryszard Antoniak
  uczestniczyli w seminarium i warsztatach w Blossin k.Berlina, w poszukiwaniu środków pomocowych UE na realizację projektów ESD ADR  i współpracy transgranicznej .


09-11.09.2006r.

W odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA , prezes Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR  Tadeusz Horoszkiewicz , brał udział w obradach V Seminarium poświęconemu wymianie doświadczeń w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, które odbyło się  w dniach 9 – 11 września 2006r. w Hotelu Wodnik; Słok k. Bełchatowa.   Obrady V Seminarium były również okazją do spotkań i wymiany poglądów w sprawie zasad współpracy i współdziałania obu Stowarzyszeń w istotnych sprawach doradców DGSA. Między innymi uzgodniono wspólną reprezentację obu Stowarzyszeń w GITD pod przewodnictwem Stowarzyszenia DGSA w sprawach weryfikacji pytań egzaminacyjnych dla doradców  DGSA , a także rozbudowy bazy tych pytań.


22-30.12.2006

Szkolenia w ramach Projektu – w dniach 22.12.2006r. oraz 27-30 grudnia 2006r. odbyły się pierwsze dwie edycje szkolenia  podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas, zorganizowane w ramach Projektu SPORZL 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat a – pt. „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr w obszarze ADR i BHP”.  Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR w partnerstwie z Lubuskim Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej, pod  nadzorem  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W szkoleniu wzięło udział 38 pracowników Firmy ML Trans Logistyka JC, JUCER Chic JC Spedycja i Transport Jerzy Juchniewicz w Słubicach.
Międzynarodowe uprawnienia ADR do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zdobyło 36 pracowników tej firmy, po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną, której przewodniczył Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubuskiego.


14-18.05.2007

Szkolenia w ramach Projektu  – w dniach od 14 do 18 maja 2007r. odbył się pierwszy kurs dla kandydatów na doradców ADR i doradców poddających się recertyfikacji, w którym wzięło udział 20 osób. Miejscem szkolenia doborowej 20-ki  był  „Dom nad rzeką” w Skwierzynie , gdzie uczestnicy mieli zapewnione wyśmienite warunki do wytężonej pracy oraz wypoczynku. Wykłady, ćwiczenia oraz doradztwo prowadzili m.in. wybitni eksperci w dziedzinie ADR , panowie Krzysztof Grzegorczyk i Bolesław Hancyk


23-27.03.2007r  oraz 20-24.04.2007

Szkolenia w ramach Projektu  – następne dwa szkolenia dokształcające w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych odbyły się w Ośrodku Szkolenia Kierowców OZPTD w Zielonej Górze, w dniach 23÷27 marca 2007r. oraz  20÷24 kwietnia 2007r. i wzięło w nich udział 37 osób, głównie pracowników firmy ANNEBERG Transpol Int. Sp. z o.o. Zielona Góra ( www.anneberg.com.pl ). Wszyscy uczestnicy szkoleń zdobyli międzynarodowe uprawnienia ADR w wyniku zdanych egzaminów państwowych


2-18.03.2007r

Szkolenia w ramach Projektu  – w dniach od 2 do 18 marca 2007r. odbyło się kolejne szkolenie dokształcające w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (podstawowe i specj. dot. przewozu w cysternach), w którym wzięło udział 20 pracowników firmy PPUH „KOLIBER” Kazimierz Witek w Skwierzynie ( www.koliber.dit.pl ) oraz
1 mikroprzedsiębiorca z Gorzowa Wlkp.  Szkolenie zostało przeprowadzone w „Domu nad rzeką” w doskonałych warunkach i zakończone egzaminem państwowym, w wyniku którego 21 uczestników zdobyło międzynarodowe uprawnienia ADR, ważne przez okres 5 lat.


16.06.2007

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów ESD ADR  zwołane przez Zarząd Główny Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR (zgodnie z  §29 i § 32 pkt 5 Statutu) odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Czereśniowej 2  w Gorzowie Wlkp.  w dniu 16 czerwca 2007r. o godz. 11,00.
Porządek Zebrania:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z  działalności Stowarzyszenia, w tym z realizacji Projektu pt. „Doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji kadr w obszarze ADR i BHP” oraz sprawozdania finansowego za 2006r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006
3. Podjęcie uchwał w sprawach głównych kierunków działalności Stowarzyszenia oraz  nadania członkostwa honorowego p. Bolesławowi Hancykowi  oraz p. Jerzemu Szewczykowi
4. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
5. Dyskusja i wolne wnioski.


28-29.07.2007

„ADR 2007  Warsztaty I”  –  RECERTYFIKACJA     W dniach 28-29 lipca 2007 w miejscowości  Długie k. Dobiegniewa /woj. lubuskie/, Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR przy współpracy ze Stowarzyszeniem DGSA zorganizowało, w ramach cyklu przygotowań do recertyfikacji  /XI-XII 2007/ uprawnień doradcy w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, pierwsze seminarium pt. „ADR 2007 Warsztaty I”.
W seminarium uczestniczyło 22 doradców. Program seminarium obejmował :  rozwiązywanie przez każdego uczestnika kompletu  testów w każdym module (wg standardu egzaminu dla doradców) dobranych z katalogu pytań egzaminacyjnych dostępnych na stronie GITD, prezentację pt.” Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii chemicznej na drodze”  wraz z  instrukcją udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Zajęcia prowadził doradca DGSA p. Piotr Grobelny.


19-23.11.2007

Szkolenia w ramach Projektu  – w dniach od 19 do 23 listopada 2007 r. odbył się drugi kurs dla kandydatów na doradców ADR i doradców poddających się recertyfikacji, w którym wzięło udział 20 osób. Miejscem szkolenia kolejnej 20-ki był ponownie „Dom nad rzeką” w Skwierzynie.  Zajęcia prowadził m.in. ekspert w dziedzinie ADR i świetny wykładowca, p. Krzysztof Grzegorczyk


22-29.12.2007

Szkolenia w ramach Projektu  – w dniach 22 i 23.12.2007 r. oraz 27-29 grudnia 2007 r. odbyło się ostatnie szkolenie w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz w cysternach, zorganizowane w ramach Projektu SPORZL 2004-2006 Działanie 2.3 Schemat a – pt. „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr w obszarze ADR i BHP”. W szkoleniu wzięło udział 17 pracowników Firmy ML Trans Logistyka JC, JUCER Chic JC Spedycja i Transport Jerzy Juchniewicz w Słubicach. Międzynarodowe uprawnienia ADR do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zdobyło 17 pracowników tej firmy, po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną, której przewodniczył  Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubuskiego. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach.


10.01.2009 r.

SPOTKANIE  NOWOROCZNE
Dnia 10 stycznia 2009 r. w siedzibie „TJR” Eurocentrum Szkoleń i Badań w Słubicach odbyło się spotkanie noworoczne Członków naszego Stowarzyszenia.
Okolicznościowy wykład nt. najważniejszych zmian w Umowie ADR 2009 wygłosił Członek Honorowy ESD ADR Krzysztof Grzegorczyk. Następnie Wiceprezes Tadeusz Horoszkiewicz przedstawił nowe możliwości i kierunki działań Stowarzyszenia.
Z prezentacją dot. towarów niebezpiecznych klasy 1 wystąpił także zaproszony gość –
Prezes Stowarzyszenia DGSA Norbert Świderek.
Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem. 


24.04.2009

SEMINARIUM „ADR 2009-ZMIANY”
W dniu 24 kwietnia odbyło się w Gorzowie Wlkp. Seminarium „ADR 2009 – ZMIANY”.
Prowadzącym był Krzysztof Grzegorczyk.


30.09.2009

KURS dla kandydatów na DORADCĘ ADR i doradców podlegających recertyfikacji
W dniach od 30 września do 4 października 2009r. w miejscowości Długie k. Strzelc Kraj. (woj. lubuskie)
odbył się kurs DORADCA ADR, który prowadził Krzysztof Grzegorczyk


08-09.06.2010 r.

VIII POLSKO-NIEMIECKIE FORUM ADR    Łagów 2010

8 i 9 czerwca br. w Łagowie odbyło się VIII Forum nt. przewozu towarów niebezpiecznych, w którym wzięli
udział  m.in. przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR
 – Tadeusz Horoszkiewicz i Ryszard Antoniak
, wygłaszając referat dot. „Nowego systemu bezpieczeństwa w obrocie, stosowaniu i transporcie materiałów niebezpiecznych”.  Organizatorami Forum polsko – niemieckiego był Okręgowy Inspektorat Pracy PIP w Zielonej Górze i Krajowy Urząd Ochrony Pracy – Okręg Regionalny w Cottbus. Obradom, w których uczestniczyli przedstawiciele polskich i niemieckich urzędów, instytucji i przewoźników zajmujących się  problematyką przewozu towarów niebezpiecznych i czasem pracy kierowców, przewodniczyli Franciszek Grześkowiak – Okręgowy Inspektor Pracy i Berthold Langer – LAS Cottbus


28.09.2010

SPOTKANIE CZŁONKÓW ESD ADR
28 września 2010r. w Łagowie odbyło się w OW LEŚNIK spotkanie członków ESD ADR, połączone z uroczystą kolacją. 


28 – 29.09.2010r

SEMINARIUM ADR
28 i 29 września odbyły się w Łagowie dwa szkolenia – Seminarium „ADR 2011
– Nowelizacja europejskich i krajowych przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych”
oraz Warsztaty dla praktyków – „Jak zrealizować obowiązkowe szkolenia w transporcie
towarów niebezpiecznych” 


15.04.2011

Seminarium ADR
15 kwietnia 2011r. w Łagowie odbyło się Seminarium „ADR 2011-2013”,  z którego skorzystali  m.in. członkowie naszego Stowarzyszenia.


28.10.2011

WARSZTATY „ADR w praktyce lat 2011-2012”
28 października 2011r. odbyły się w Gorzowie Wlkp. WARSZTATY ADR z udziałem Doradców DGSA – znakomitych praktyków


20.01.2012
SPOTKANIE NOWOROCZNE  

20 stycznia 2012 r. w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie noworoczne członków ESD ADR. 
Program spotkania : Część I 
Zwiedzanie Laboratorium Badań Materiałowych „TEST” w Gorzowie Wlkp. oraz prezentacja dot. „Badania złączy spawanych związanych z budową cystern, transportowych zbiorników ciśnieniowych itp., mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń” – Ryszard Bartz (członek współzałożyciel ESD ADR).
Część II  
Uroczysty obiad 
Informacja nt. działalności ESD ADR w 2011 roku oraz zamierzenia na 2012r.  oraz  dyskusja i rozmowy uczestników spotkania.  

SEMINARIUM ADR 2013 – ZMIANY i INTERPRETACJE
 15 lutego 2013r. odbyło się w Gorzowie kolejne Seminarium ADR, podczas którego omówiony został m.in. sposób wypełniania sprawozdań za 2012r. z interpretacją i uwagami ITD.


SEMINARIUM ADR 2013 – 2015  ZMIANY I WYZWANIA
23 listopada 2012r. odbyło się w Gorzowie Wlkp. kolejne Seminarium ADR


III WARSZTATY”DORADCA ADR – RECERTYFIKACJA 2012-2013″ 
W dniach 29 i 30 czerwca 2012 r. odbyły się (w malowniczo położonej wśród lasów i jezior miejscowości Długie k.Dobiegniewa-woj. lubuskie) symulacyjne egzaminy z części ogólnej i specjalistycznej ADR dlaDoradców ADR planujących recertyfikację w 2012-2013r.


IV WARSZTATY „DORADCA ADR – RECERTYFIKACJA 2012-2013”
W dn. 26-27.X.2012r. odbyły się w Gorzowie Wlkp. kolejne warsztaty dla Doradców ADR.


GRATULACJE DLA CZŁONKA ESD-ADR

Z ogromną satysfakcją i przyjemnością informujemy, iż Członek Honorowy naszego Stowarzyszenia – Krzysztof Grzegorczyk, uzyskał stopień naukowy DOKTORA NAUK TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT,  w wyniku obrony pracy doktorskiej nt. „Koncepcja systemu bezpieczeństwa  transportu drogowego towarów niebezpiecznych”.
GRATULUJEMY i życzymy Panu Doktorowi dalszej owocnej pracy naukowej i andragogicznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
                                                                                    Zarząd Główny ESD ADR


WALNE ZEBRANIE  i  JUBILEUSZ ESD ADR

14 czerwca 2013r. Hotelu „Kosobudz” w Kosobudzu (k.Łagowa) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ESD ADR, połączone z obchodami Jubileuszu 10-lecia Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR.
Wybrano nowe Władze Stowarzyszenia na III kadencję-
Zarząd Główny w składzie:
dr inż. Tadeusz Horoszkiewicz – Prezes
dr inż. Krzysztof Grzegorczyk – Wiceprezes
inż. Ryszard Antoniak – Wiceprezes
inż. Wojciech Ciemniejewski – Skarbnik
mgr Joanna Bartz – Sekretarz
inż. Stanisław Nowak – Członek
Zmieniono składy osobowe Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Walne Zebranie Delegatów nadało Tadeuszowi Horoszkiewiczowi i Ryszardowi Antoniakowi – członkostwo honorowe w uznaniu ich zasług dla ESD ADR.
W ramach obchodów Jubileuszu ESD ADR odbyła się po Walnym Zebraniu – uroczysta kolacja, a następnego dnia – całodniowa wycieczka do Berlina z atrakcyjnym pobytem.


SPOTKANIE NOWOROCZNE – 2014
happy_new_year.gifdniu 11 stycznia 2014 r. odbyło się w Gorzowie Wlkp tradycyjne spotkanie noworoczne członków ESD ADR.


SPRAWOZDANIE ADR/RID za 2013r. – WARSZTATY
sprawozdanie.gifWarsztaty „ADR/RID – Sprawozdanie za 2013r. – Odpowiedzialność Przedsiębiorcy i Doradcy” odbyły się w Luboniu k.Poznania oraz w Gorzowie Wlkp. 17 stycznia i 10 lutego 2014r
Warsztaty w Luboniu zostały zorganizowane we współpracy z Parkiem Przemysłowym LUVENA oraz Stowarzyszeniem Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją – DBPK.  Zajęcia prowadzili: Anita Pilaszkiewicz i Krzysztof Grzegorczyk.

dsc_0272www.jpg

SEMINARIUM ADR 2015-2017
31 stycznia 2015 r. odbyło się w Gorzowie Wlkp. Seminarium ADR 2015-2017 ZMIANY I NOWE WYZWANIA, które prowadził dr inż. Krzysztof Grzegorczyk.W spotkaniu uczestniczyło m.in. 10 członków ESD ADR.


ZWIEDZANIE KOPALNI ROPY I GAZU ORAZ EKSPEDYTU W BARNÓWKU
Dnia 16 maja 2015r. Doradcy ADR i RID, Członkowie i Sympatycy ESD ADR oraz zaproszeni Goście zwiedzali Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego oraz Ekspedyt w Barnówku k.Dębna, odwiedzili w Pszczelniku muzeum oraz miejsce katastrofy lotniczej z 1933r., w której zginęli dwaj litewscy piloci lecący z Nowego Jorku do Kowna, a także uczestniczyli w podsumowaniu wizyty podczas wspólnego obiadu w Myśliborzu.