RID

Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzona w Bernie dnia 9.05.1980 r.
Dz. U. 1985 nr 34 poz. 158

Protokół z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzający zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r
Dz.U. 2007 nr 100 poz. 674

Dyrektywa Komisji (UE) 2018/1846 z dnia 23 listopada 2018 r. dostosowująca po raz czwarty do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Tekst mający znaczenie dla EOG.)
C/2018/7686

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.
Dz.U. 2019 poz. 2281

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne
Dz. U. 2012 poz. 508

Ustawa o transporcie kolejowym wraz z późniejszymi zmianami
Dz. U. 2003 nr 86 poz. 789

Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Dz.U. 2020 poz. 1778

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym
Dz.U. 2020 poz. 1043