REACH / CLP

REACH – Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń oraz stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu chemicznego w UE. Promuje ono również alternatywne sposoby oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje w celu zmniejszenia liczby badań na zwierzętach. 

Zasadniczo REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko stosowanych w procesach przemysłowych, ale także w naszym codziennym życiu, na przykład w produktach czyszczących, farbach, a także w wyrobach takich jak ubrania, meble i urządzenia elektryczne. Dlatego rozporządzenie to ma wpływ na funkcjonowanie większości firm w całej UE.

REACH obowiązek przeprowadzenia badań dowodowych nakłada na firmy. Aby zachować zgodność z rozporządzeniem, firmy muszą zidentyfikować ryzyko i zarządzać tym ryzykiem, związanym z substancjami, które produkują i wprowadzają na rynek w UE. Muszą wykazać wobec ECHA, w jaki sposób można bezpiecznie stosować substancję, i mają obowiązek przekazać użytkownikom informacje o środkach zarządzania ryzykiem.
źródło: https://echa.europa.eu/pl/regulations/reach/understanding-reach

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), ustanawiające Europejską Agencję Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45 / WE i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, a także dyrektywę Rady 76/769 / EWG i dyrektywy Komisji 91/155 / EWG, 93/67 / EWG, 93/105 / WE i 2000/21 / WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) Tekst mający znaczenie dla EOG

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
C/2020/4003

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS)

Nowy system, zwany „Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS)”, dotyczy klasyfikacji chemikaliów według rodzajów zagrożeń i proponuje zharmonizowane elementy przekazywania informacji o zagrożeniach, w tym etykiety i karty charakterystyki. Jego celem jest zapewnienie dostępności informacji o zagrożeniach fizycznych i toksyczności chemikaliów w celu wzmocnienia ochrony zdrowia ludzi i środowiska podczas obchodzenia się z tymi chemikaliami, ich transportu i stosowania. GHS stanowi również podstawę dla harmonizacji zasad i przepisów dotyczących chemikaliów na poziomie krajowym, regionalnym i światowym, co jest ważnym czynnikiem również dla ułatwienia handlu.
źródło: https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

Poradnik dotyczący stosowania kryteriów GHS do substancji ropopochodnych (zaktualizowany w 2019 r.)

Rozporządzenie CLP – klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin

Rozporządzenie CLP (w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania) (WE) 1272/2008 dostosowuje wcześniejsze przepisy UE do GHS (globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów), tj. systemu opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu wykrywania niebezpiecznych substancji chemicznych i informowania użytkowników o związanych z nimi zagrożeniach. Jest również powiązane z prawodawstwem REACH Rozporządzenie CLP  weszło w życie w dniu 20  stycznia  2009 r. i będzie stopniowo zastępowało dyrektywę w sprawie klasyfikacji i etykietowania substancji niebezpiecznych (67/548/EWG) oraz dyrektywę w sprawie preparatów niebezpiecznych (1999/45/WE). Obie dyrektywy zostały uchylone dnia 1  czerwca  2015 r.
źródło: https://osha.europa.eu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548 / EWG i 1999/45 / WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006