działalność

Cele stowarzyszenia

 1. Rozwijanie współpracy i wzajemnych kontaktów pomiędzy doradcami,
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia w dziedzinie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych według zasad wynikających z Umowy ADR,
 3. Tworzenie forum wymiany informacji dotyczących krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych oraz obowiązków doradcy (śledzenie praktyk oraz procedur w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, sporządzanie sprawozdań i raportów, prowadzenie dochodzeń powypadkowych, doradztwo),
 4. Podejmowanie inicjatyw oraz współudział w kształtowaniu aktów prawnych regulujących przewóz towarów niebezpiecznych,
 5. Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i prawa,
 6. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia wobec krajowych i międzynarodowych organizacji, instytucji i jednostek administracyjnych,
 7. Obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków stowarzyszenia,
 8. Integracja środowisk zajmujących się tematyką przewozu towarów niebezpiecznych,
 9. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi placówkami naukowo-badawczymi, organizacjami, instytucjami, jednostkami i urzędami, rzeczoznawcami i ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych i w dziedzinach pokrewnych,
 10. Wydawanie publikacji dotyczących istotnych aspektów działalności doradców ds. bezpieczeństwa, w tym zagadnień technicznych, ekonomicznych, prawnych,
 11. Ochrona środowiska naturalnego,
 12. Propagowanie wiedzy z zakresu magazynowania towarów niebezpiecznych.

Dokumenty do pobrania

Składki członkowskie

 1. Wpisowe członka zwyczajnego wynosi 30 zł i płatne jest jednokrotnie łącznie z pierwszą składką członkowską.
 2. Składka członka zwyczajnego wynosi 100 zł/rok i płatna jest jednorazowo w terminie do 31 marca za dany rok kalendarzowy.
 3. Składka członka wspierającego wynosi:
  – 300 zł/rok (przy zatrudnianiu 0-10 pracowników)
  – 600 zł/rok (przy zatrudnianiu 11-50 pracowników)
  – 1200 zł/rok (przy zatrudnianiu 51 i więcej pracowników)
  i płatna jest jednorazowo za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 marca lub na warunkach zawartej umowy.

Konto bankowe stowarzyszenia

Santander Bank Polska S.A.
17 1090 1900 0000 0001 0286 3926