Nowy projekt rozporządzenia w sprawie formularza rocznego sprawozdania.


W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony zmieniony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towar w niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Uwagi proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej: office@esd-adr.pl do dnia 06.02.2022 r.