Polska podpisała umowy M333 i M334.


UMOWA WIELOSTRONNA M333
zawarta na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 ADR, dotycząca zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR
(1) W drodze odstępstwa od przepisów 8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR wszystkie zaświadczenia o
przeszkoleniu kierowcy, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r.,
zachowują ważność do 30 września 2021 r. Zaświadczenia te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zda egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 października 2021 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcia dokumentu, który ma zostać przedłużony.
(2) Niniejsza umowa obowiązuje do 1 października 2021 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR – sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały.
Warszawa, dnia 9 lutego 2021 r.

UMOWA WIELOSTRONNA M334
zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1 ADR, dotycząca świadectwa przeszkolenia doradców do spraw bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7 ADR
(1) W drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 ADR wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r., zachowują ważność do 30 września 2021 r. Ważność tych świadectw przedłuża się od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze zdali egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 ADR przed 1 października 2021 r.
(2) Niniejsza umowa obowiązuje do 1 października 2021 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR – sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały.

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2021/DziennikUrzedowyMI_poz9_2021-sig.pdf ,

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2021/DziennikUrzedowyMI_poz10_2021-sig.pdf